สาระสำคัญ

Tuesday, July 28, 2015

รายซื่อ องคมนตรี ที่วางแผนการโคนล้มระบอบประชาธิปไตย

รายซื่อ องคมนตรี ที่วางแผนการโคนล้มระบอบประชาธิปไตย
ชื่อองคมนตรี หน้าที่ดูแลในการโค่นล้ม พรรคพลังประชาชน ตำแหน่ง
-------------------------------------------------------------------------------------
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ดูแล สายทหารและข้าราชการหลายกระทรวงและเป็นประธานโค่นระบอบทักษิณและพรรค ทรท ในอดีต ประธานองคมนตรี
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
ดูแลสาย ศาลและระบบ ตุลาการ มีข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมรายงานสายตรงตลอด เป็นผู้ออกใบสั่งล่วงหน้าในการเล่นงาน
ทั้งคุณ ยงยุทธ์ หมอเลี้ยบ รวมทั้งคดีต่างๆ กับนายกสมัคร สุนทรเวชด้วย องคมนตรี
หม่อมหลวงอัสนี ปราโมช
คนนี้ ดูแลสาย(หมอชนบท)คนในสายตรง สนิท กับสายประชาธิปัตย์และสายหมอชนบททั่วประเทศและมีข้าราชการในกระทรวงสายสาธารณ
สุขรายงานความเคลื่อนไหวตลอด เช่นเรื่องการเล่นงานไชยา สะสมทรัพย์ 
องคมนตรี
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์

ดุแลสายทหารอากาศ และมีส่วนในการกำหนดสเปค การสั่งชื้อเครื่องบินของกองทัพอากาศ รวมถึงอยู่เบื้องหลัง ส่งปัจจัย สนับสนุน
ข้าราชการสายม็อบพันธมิตร ในการปิดสนามบินในภาคใต้ และเคยเป็น บอร์ดการบินไทย มีส่วนในการชักชวนการบินไทยหยุดงาน สายนี้
มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงการบินไทยรายงานตรงตลอด 
องคมนตรี
พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา
ดูแลสายกระทรวงการต่างประเทศมีข้าราชการระดับสูงในกระทรวงคอยรายงานความเคลื่อนไหวของอดีตนายก ทักษิณ ตลอดเวลาข้อมุล
ต่างๆในกระทรวงต่างประเทศมักจะอยู่ในสายองคมนตรี 
องคมนตรี
นายอำพล เสนาณรงค์ คนนี้ดูแลข้าราชการหลายกระทรวง องคมนตรี
พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ สายมูลนิธิการกุศลต่างๆแต่ไม่ค่อยเด่นเท่าที่ควร และค่อยกำกับสายทหารในส่วนภูมิภาค
องคมนตรี
นายจำรัส เขมะจารุ 
เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา และเป็นเจ้านายเก่าของนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบัน ในการกลั่นแกล้ง
นายกฯ สมัคร เรื่องรายการชิมไปบ่นไป 
องคมนตรี
หม่อมราชวงค์เทพกมล เทวกุล คนนี้เป็นผู้นำเงินและหาฐานสนับสนุนม็อบพันธมิตร เป็นกลุ่มสายเจ้านายศักดินา คอยโค่นล้ม พรรค พปช และผลักดันสูตร 70-30 องคมนตรี
นายเกษม วัฒนชัย
คนนี้เป็นคนดูแลสายการศึกษาและเป็นไส้ศึกของ พปช คอยอยู่เบื้องหลังสายการศึกษา มีความสนิทกับวิจิตร ศรีสะอ้านในการให้นักศึกษา
ออกมาเคลื่อนไหวและภาคการศึกษาต่างๆ 
องคมนตรี
นายพลากร สุวรรณรัฐ
คนนี้ดุแลสายรัฐวิสาหกิจ คอยกำกับให้หยุดงาน รวมทั้งให้ การรถไฟ การไฟฟ้าออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล พปช เพราะในอดีตเคย
กำกับการไฟฟ้ามาก่อน
นายสวัสดิ์ วัฒนายากร เคยดำรงตำแหน่งตุลาการสาลปกครองสูงสุดและกำกับระบบศาลปกครองเพื่อโค่นพรรค พปช องคมนตรี
นายสันติ ทักราล เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการตัดสินคดีของศาลกับคนใน พรรค พปช องคมนตรี
พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ คนนี้ มาจากสายทหารเรือ คอยกำกับดูแลตลอดเวลา การเคลื่อนย้ายโผทหารเรือ มักมีคนผู้นี้คอยตรวจเช็คก่อนเสมอ องคมนตรี
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ที่ปรึกษา ทางกฎหมายขององคมนตรี ในการเล่นงาน สส พรรค พปช องคมนตรี