สาระสำคัญ

Wednesday, August 5, 2020

สัญญาณจากเยอรมัน vs ทนายอานนท์ นำภา โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 6 สิงหาคม 2563

รวมข่าวเด็ดรอบโลก 6 สิงหาคม 2563 โดย ดร. เพียงดิน รักไทย มหาวิทยาลัยประชาชน

ดร เพียงดิน รักไทย สรุปรายการประจำวัน 5 สิงหาคทม 2563

ข่าวเด็ดรอบโลก ประจำ 5 สิงหาคม 2563 โดย ดร เพียงดิน รักไทย ณ มหาวิทยาลัย...

ข่าวเด็ดรอบโลก ประจำ 5 สิงหาคม 2563 โดย ดร เพียงดิน รักไทย ณ มหาวิทยาลัย...

เขา:เราจะจัดการ ทนายอานนท์ นำภา อย่างไร? โดย ดร เพียงดิน รักไืทย 5 สิงหา...

Tuesday, August 4, 2020

บทสวด ปฏิจจสมุปบาท พุทธวจน โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโลนี่คือบทสวดที่กุมเอาสาระสำคัญสูงสุดทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเข้าไว้ด้วยกัน

ชาวพุทธที่ไม่เข้าใจหลักสำคัญในบทสวดนี้ ก็อาจจะถือได้ว่า ไม่ได้เข้าถึงความเป็นพุทธที่แท้จริงนั่นเอง