สาระสำคัญ

หลักสูตร

Curricula หลักสูตร

ปริญญาตรี
 1. ประชาธิปไตยคืออะไร
 2. การคานอำนาจในระบอบประชาธิปไตย
 3. ระบอบเผด็จการคืออะไร
 4. สังคมอุดมคติ
 5. ระบอบการปกครองของประเทศไทยปัจจุบัน
 6. ปัญหาทางชนชั้น ความเหลื่อมล้ำ และผลกระทบในสังคมไทย
 7. รัฐธรรมนูญของประเทศไทย
 8. การรัฐประหารในประเทศไทย
 9. คนไทยคือใคร ชาตินิยมมีผลดีผลเสียอย่างไร?
 10. ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยมาจากไหน
 11. สิทธิมนุษยชนสากลและสังคมไทย
 12. ศาลอาญาระหว่างประเทศกับปัญหาประเทศไทย
 13. เครือข่ายระบอบเผด็จการราชาธิปไตยไทย
 14. การล้มรัฐบาลทักษิณ
 15. การสังหารหมู่ประชาชนในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 16. พัฒนาการของประชาชนปฎิวัติ เพื่อการเปลี่ยนระบอบ
 17. ประเทศไทยควรมีกษ้ตริย์หรือไม่ อย่างไร
 18. การละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย
 19. ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาไทย
 20. ปัญหาทางวัฒนธรรมของไทย
ปริญญาโท
ท่านจะสามารถศึกษาต่อระดับนี้ได้ ท่านจะต้องผ่านการสอบ 15 ใน 20 วิชาในระดับปริญญาตรีข้างต้น โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80% และเมื่อท่านสะสมครบ 15 วิชาแล้ว ท่านจะได้รับปริญญาบัตร อย่างเป็นทางการ และมีชื่อประกาศในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 1. ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมืองไทย
 2. ความซับซ้อนของปัญหาเชิงโครงสร้างของไทย
 3. สถาบันกษัตริย์กับสถานะที่ผ่านมาและที่ควรจะเป็น
 4. ประเทศไทยหลังการปฎิวัติประชาชน ควรมีลักษณะอย่างไร
 5. ทางออกประเทศไทย หลังรัชกาลที่เก้า
ท่านจะเลือกหนึ่งในหัวข้อเหล่านี้หรือเสนอหัวข้อของท่านเพื่อการพิจารณา ของคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับปริญญาโท แล้วทำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อทำกรอบการวิจัยและกรอบเนื้อหาสำหรับงานนิพนธ์ของท่าน  (Thesis) ซึ่งต้องมีความยาวระหว่าง 50-200  หน้า และมีคุณภาพเทียบเท่ากับงานวิชาการระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมาตรฐานทั่ว โลก
ปริญญาเอก
สำหรับท่านที่จะได้รับพิจารณาให้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของ มหาวิทยาลัยประชาชนได้นั้น ท่านจะต้องผ่านการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยประชาชนก่อน หรือ ท่านมีปริญญาบัตรระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยที่ท่านเรียนและจบจริงจากทั่ว โลก  โดยท่านจะเรียนระดับปริญญาตรีหรือโทกับมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ได้  หมายความว่า สำหรับท่านที่ไม่ได้จบปริญญาโทมาก่อน ท่านจะต้องเรียนผ่านระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยประชาชนก่อน
ท่านนำเสนอหัวข้อและรายละเอียดการวิจัย หรือสารบัญของหนังสือที่ท่านต้องการเขียน เพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย ก่อนการทำวิจัยหรือเริ่มเขียนหนังสือ   ท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่าน หรือปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ๆ  เมื่อท่านดำเนินการเสร็จแล้ว จึงให้นำเสนอผลงานในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีเลคทรอนิค  เพื่อให้กรรมการอ่านและตัดสิน  เมื่อมีการแก้ไขตามสมควรและคิดว่าท่านพร้อมจะนำเสนอต่อสาธารณะแล้ว คณะกรรมการที่ปรึกษาจะนัดวันนำเสนอและอธิบายเกี่ยวกับงานของท่าน (Dissertation)  หากท่านทำได้ดีและได้รับคำตัดสินให้ผ่านจากเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการที่ ปรึกษาแล้ว ท่านจะได้รับอนุมัติดุษฎีบัณฑิตอย่างเป็นทางการต่อไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่เร็ว ๆ นี้