สาระสำคัญ

รายละเอียดบัญชีและผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย

รายละเอียดบัญชีและผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยประชาชน เกิดจากการอาสาของคนไทยที่มีใจรักอิสระ แต่อยู่บนพื้นฐานการแก้ปัญหา บนพื้นฐานความจริงที่พิสูจน์ได้ เหตุผลที่จับต้องได้ ผลงานที่สัมผัสได้ และต้องอยู่บนหลักการก้าวไปสู่ระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยที่แท้จริง    การทำงานของเราจึงเกิดขึ้นด้วยแรงสนับสนุนของประชาชนไทยทั่วโลก และทุกท่านที่ได้ทำการสนับสนุน จะได้รับการบันทึกชื่อไว้ ณ ที่นี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ลูกหลานไทย ได้รับรู้ถึงการต่อสู้ของบรรพบุรุษและสตรีของพวกเขาสืบไปอีกชั่วหลายอายุคน หรือตลอดไปนานแสนนาน
ณ ที่นี้ ท่านจะได้รับทราบการบันทึกรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยประชาชน