สาระสำคัญ

Missions : พันธกิจมดแดง

พันธกิจมดแดงแต่ละด้าน จะต้องมีรายละเอียดสำหรับการดำเนินงานระยะสั้นหรือเร่งรัด ระยะกลาง และระยะยาว โดยเป้าหมายกำหนดไว้เช่นว่า ห้าปีต่อจากนี้ ประเทศไทยจะต้องเป็นเสรีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์
พร้อมกับความเข้มแข็งและพัฒนาการของแต่ละด้านที่มีผลงานเสริมกันอย่างเป็นระบบ
วิธีการแต่ละด้านอาจจะหลากหลายกันไป แต่จะต้องเน้นสิ่งเหล่านี้เป็นหลักเบื้องต้น คือ
1. ศึกษาและถกปัญหา และหาสาเหตุและเงื่อนไขที่ต้องจัดการ 2. กำหนดเป้าหมายและระยะเวลาสำหรับแต่ละด้านที่ทำได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ 3. หาผู้ดำเนินงานและกำหนดวิธีดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลตามโครงงาน โครงการ
และยุทธศาสตร์ใหญ่ในระดับสูงขึ้นไป 4. ประสานงานและหาแนวร่วม พร้อมดำเนินงานเป็นขั้นตอน 5. กำหนดวิธีประเมินผล และปรับปรุงขบวนการเพื่อกิจกรรมในอนาคต
พันธกิจมดแดง จะต้องครอบคลุมทุกด้านสำคัญ ๆ และมีรายละเอียดที่เพียงพอ
สำหรับแต่ละด้านต่อไปนี้ 1. ภารกิจทางการเมืองและรัฐสภา (รวมถึงการรับมือการเลือกตั้งที่จะมาถึง+การร่างรัฐธรรมนูญ) * กดดัน สส. ไม่ให้ย้ายพรรค * ทำงานร่วมกับ สส. เพื่อไทยในการหาเสียงเลือกตั้ง ปรับปรุงกฎหมาย และบริหารประเทศ * เตรียมการสร้างนักการเมืองน้ำดี หรือแม้แต่การสร้างพรรคมดแดง (พรรคแดง) * เตรียมสร้างเครือข่ายติดตามศึกษากลศึกทรราช และเตรียมการป้องกันการโกงเลือกตั้ง และการละเมิดหลักประชาธิปไตย * สร้างกระแสร่างรัฐธรรมนูญและเผยแพร่แนวคิดเสรีประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง * ประจาน ปชป. พรรคร่วม และลัทธิอำมาตย์ในทุกทางเมื่อพวกเขาทำตัวขัดหลักประชาธิปไตย * เผยแพร่ประชาธิปไตยและกระแสแดงทุกรูปแบบ * ชี้นำและกดดันให้พรรคการเมืองตอบสนองอุดมการณ์แดง ไมใช่นำมวลชนไปสู่เกมอำนาจ
ภายใต้ระบอบพิษ * สร้างฐานเสียงที่นับหัวได้ เพื่อนำไปเป็นการต่อรองทุกรูปแบบกับนักการเมือง * เตรียมการสำหรับการลงประชามติเปลี่ยนระบอบและแก้กฎหมายทุกชนิดในอนาคต * เตรียมการป้องกันรัฐบาลและรัฐสภาของประชาขน คิดมาตรการตอบโต้กิจกรรมใด ๆ
อันขัดกับหลักเสรีประชาธิปไตย * ฯลฯ 2. ภารกิจด้านสังคมและศาสนา * สร้างกระแสสังคมด้านที่เป็นอารยะ แก้ปัญหาอันสะสมจากวัฒนธรรมแบบไทย ๆ ด้านลบ เสริมกระแสสำหรับการรักษาและสร้างวัฒนธรรมที่ดี * กระตุ้นให้ศาสนามามีบทบาทแก้ปัญหาบ้านเมือง สังคม และวัฒนธรรมมากขึ้น และได้ผลมากขึ้น * สะท้อนปัญหาสังคมและศาสนาอันเป็นผลมาจากระบอบที่เป็นพิษ * รณรงค์ต่อต้านวัฒนธรรมอันเป็นพิษทุกรูปแบบ * รณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดี มีเหตุผล เป็นอารยะ และไม่ขัดต่อหลักเสรีประชาธิปไตย
และสิทธิพื้นฐานความเป็นมนุษย์ * ดูแลให้คนต่างศาสนาหันมามองปัญาการเมืองและแก้ไขร่วมกัน * จัดเวทีวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทย และแนวทางการสร้างสังคมไทย หลังการเป็นเสรีประชาธิปไตยแล้ว
* เน้นการเข้าหาเยาวชนและคนที่ยังถูกกดให้อยู่ในสันดานอันไม่เป็นอารยะ เพื่อช่วยเหลือ
ปรับเปลี่ยน * ทำโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนหรือทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาระดับประเทศ
และนานาชาติ * ฯลฯ 3. ภารกิจด้านการศึกษา * เข้าถึงครูบาอาจารย์แล้วกลืนให้เป็นแดง * เข้าหาสถาบันการศึกษาแล้วเผยแพร่แนวทางเสรีประชาธิปไตย * ประจานสถาบันการศึกษาที่รับใช้เผด็จการทรราช ทรราษฎร์ * สร้างเครือข่ายการศึกษานอกระบบ หรือ life-long learning สำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่า * สร้างห้องสมุดแดง * เน้นการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่สถาบันการศึกษาทุกระดับ อย่างเป็นระบบ มีคนรับผิดชอบแบ่งย่อยลงไปถึงระดับตำบลและหมู่บ้าน * ฯลฯ 4. ภารกิจด้านเศรษฐกิจและการคลัง * สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของมดแดง เอากำไรบางส่วนเข้าเป็น งบประมาณมดแดง * กระจายข้อมูลความเสียหายทางเศรษฐกิจและปัญหาการคลังไปยังทุกครัวเรือน พร้อมอธิบายสาเหตุ * สร้างกองทุนช่วยเหลือมดแดงหลายรูปแบบ หลายระดับ * ดูแลปัญหาเศรษฐกิจ เหมือนรัฐบาลเงา ป้อนข้อมูลด้านการเงินการคลังต่อสาธารณะชน ประจานรัฐบาลชั่วและนายทุน * สร้างอาชีพให้มดแดง พร้อมกับให้สถานที่ทำงานเป็นแหล่งผลิตมดแดงไปด้วย * ฯลฯ 5. ภารกิจด้านกฎหมายและความยุติธรรม * ตั้งทีมกฎหมายคอยให้ความรู้และช่วยเหลือมดแดง ทั้งเชิงรุกและรับ * ประจานการละเมิดสิทธิประชาชน และการใช้กฎหมายอย่างไม่ถูกต้อง * สร้างทีมกฎหมายระดับท้องถิ่น สานเครือข่ายกับส่วนกลาง * ดำเนินการฟ้องร้องผู้ทำผิดอย่างไม่เหนื่อยหน่าย ต้องมีทีมงานนำคดีความไปไว้ในศาล
ให้มากที่สุด อย่าให้คนชั่วลอยนวล * ฯลฯ 6. ภารกิจด้านสื่อสารมวลชน มวลชนสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย (รวมถึงร่วมมือกับ กลุ่มแดงต่าง ๆ) * ประสานกับแดงทุกรูปแบบ (บนดิน ใต้ดิน) * แย่งพื้นที่สื่อ แล้วนำเสนอสิ่งที่จะดึงมวลชนสีอื่น * สร้างเครือข่ายมดแดงทุกระดับ * เผยแพร่ใบปลิว ซีดี แผ่นพับ เสื้อผ้า สติ๊กเกอร์ ฯลฯ ให้แดงทั่วแผ่นดิน แล้วให้มดแดงข่าวสาiช่วยนำเสนอกันเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง * นำอาวุธทางปัญญาไปป้อนสุ่มวลชนสีอื่นอย่างมีเป้าหมาย มีระบบ หวังผลได้
เพื่อกลืนพื้นที่ข้อมูลและข่าว
และกลืนประเทศไทยให้เต็มไปด้วยมดแดง * ในวันสำคัญ เตรียมการจัดการกับสื่อที่เป็นกระบอกเสียงให้เหล่าทรราชย์ * ฯลฯ 7. ภารกิจด้านการทหารและการต่อต้านการรัฐประหาร * เตรียมการสร้างเครือข่ายและคิดแนวทางต้านรัฐประหาร * เข้าหาทหาร ดึงทหารตำรวจมาเป็นพวก * กดดันไม่ให้นายทหารทำร้ายประชาชน * เข้าหาลูกหลานทุกคนที่เป็นทหาร ตำรวจ ปลูกฝังความคิดใหม่ * สนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่อฉีดวัคซีนไม่ให้ไปถูกล้างสมอง
ในโรงเรียนเตรียมทหาร * เก็บข้อมูลนายทหารให้พร้อม หากถึงเวลาที่พวกเขาทำร้ายประชาชน จะได้จัดการ อย่างตรงเป้า * เอานายทหารทุกระดับมาทำงานให้ขบวนการแดง * ฯลฯ 8. ภารกิจด้านการผลิตอาวุธทางปัญญา * ผลิตและเผยแพร่แนวคิดแดง ความจริง และความชั่วของฝ่ายมารอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมาย
และวัดผลได้ * ช่วยเหลือแนวทางของแดงอื่น ๆ ทั่วโลก * ตั้งทีมงานวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูบต่าง ๆ เป็นฐานข้อมุล เพื่อนำเอามาใช้ประโยชน์
ในหลาย ๆ ด้าน * จัดรวบรวมข้อมูล และสร้างห้องสมุดแดงเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการนำไปใช้ ในคดีความและการพัฒนาประเทศในอนาคต * ฯลฯ 9. ภารกิจด้านกิจการนานาชาติและต่างประเทศ * สร้างเครือข่ายแดงทั่วโลก * ประสานกิจกรรม ทำให้โลกเห็นว่าเราไม่เอาความตอแหล * ประจานทรราช และเผยแพร่ความจริงสู่สายตาชาวโลกอย่างต่อเนื่อง * อธิบายและทำความเข้าใจกับมิตรประเทศทั่วโลก * ล็อบบี้ผู้นำระดับสูงของชาติสำคัญ ๆ * ฯลฯ 10 ภารกิจก่อตั้งเครือข่ายมดแดงเป็นสถาบันทางการเมืองส่งเสริมประชาธิปไตยในอนาคต * ตั้งองค์กรที่มีองค์ประกอบอย่างสมบุรณ์ เป็นสถาบันการเมือง (เพื่อไทยสนใจไหม นี่คือโอกาสที่ดีเยี่ยมแล้วครับ รายละเอียดการดำเนินงาน ต้องละเอียด….) • ตั้งกลุ่มก้อนที่เคลื่อนไหวทางการเมือง อาจจะพัฒนาไปสู่การบริหารทางการเมือง
ภาคประชาชน เช่น สภาประชาชน สภากาแฟ หรือแม้แต่พรรคการเมืองปฏิวัติ ฝากให้ช่วยกันคิดต่อแต่ละข้อครับ พอได้แนวกว้าง ๆ แล้ว แต่ละภารกิจก็ต้องเขียนเป็น
โครงงานต่าง ๆเพื่อนำไปปฎิบัติให้เกิดผลต่อไปด้วย จะเห็นได้ว่า เราต้องการทีมงานหลายทีม
หรือหลายทัพนั่นเอง แต่ละทัพ ก็ต้องมีแม่ทัพคอยดูแล และทีมงานคอยช่วยเหลือ สิบด้านนี้ ต้องได้แม่ทัพด้านละสี่ห้าคน ปรึกษาชุมนุมหาแนวทางและผลักดันให้เกิดการปฎิบัติ
ด้วยเลย โดยทั้งสิบด้านต้องประสานแผนกัน ให้ได้ผลระยะสั้น กลาง และยาว
ที่สอดคล้องและนำไปสู่ชัยชนะที่เบ็ดเสร็จต่อไป