สาระสำคัญ

Sunday, July 24, 2016

เหตุผลที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

เหตุผลที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

1.ที่มาของนายกรัฐมนตรี เปิดช่องให้คนนอกที่ไม่ผ่านการเลือกตั้งของประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรี

 2.สมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งทั้งหมดไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชน และจะให้มีสิทธิในการเลือกนายกรัฐมนตรีได้

 3.สิทธิทางการศึกษาฟรี กำหนดไว้12ปี แต่เริ่มจากอนุบาล ถึงม.3 ลดจากปัจจุบันที่ถึงม.5

 4.สิทธิด้านสาธารณสุข เดิมของปี40และ50 กำหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุข แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ตัดสิทธิประชาชนในการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายออกไปเหลือเฉพาะผู้ยากไร้เท่านั้น

 5.องค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด ไม่ยึดโยงกับประชาชน

6.ศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการแต่งตั้ง มีอำนาจเหนืออำนาจบริหารและนิติบัญญัติ มีสิทธิปลดนายกรัฐมนตรีได้

 7.การแก้ไขรัฐธรรมนูญยากมากเพราะต้องใช้เสียงจากวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งไม่น้อยกว่า1ใน3

 8.กำหนดให้ คสช. ยังมีการสืบทอดอำนาจต่อ แม้รัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว นอกจากนี้รัฐบาลใหม่ยังต้องดำเนินนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ คสช.กำหนดไว้
9. มีการกำหนดนิรโทษกรรม คสช.ทั้งในอดีต ปัจจุบันและ อนาคตไว้ในมาตรา 279 [การนิรโทษกรรมที่ทำไม่ได้ในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีเหตุประท้วงวุ่นวายแต่กลับกำหนดง่ายๆในรัฐธรรมนูญใหม่]

 ทำไมต้อง "ไม่รับ" รัฐธรรมนูญฉบับมีชัย
หัวใจสำคัญที่คือเรื่อง "ที่มาของนายก"

รัฐธรรมนูญมีชัย "นายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง"
ทำลายระบอบประชาธิปไตย เปิดทางให้รัฐประหารถูกกฎหมาย
สืบทอดอำนาจให้ คสช. เต็มที่

หมายเหตุ : ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ต่อไป
*** ใกล้แล้ว 7 สิงหา ประชามติ อ่านสรุปประเด็นรัฐธรรมนูญช่วยท่านตัดสินใจได้